The Challenge of Democracy

0 ratings

The Challenge of Democracy

The Challenge of Democracy takes the measure of democracy by exploring the past, the present and the prospects of democratic societies, topics touched upon by Francis Fukuyama, Samuel Huntington, Amitai Etzioni, Fareed Zakaria among many others. The authors extensive extramural experience sets the book apart from most academic treatises. Instead of focusing on a few aspects of contemporary civilization, he offers a catholic interpretation of the ways of the world, which subsumes previous attempts to understand the constraints and freedoms of our future.

The future of humanity is as ever precarious, dependent on our moral capital which concurs with a virtuous circle of democratic values, institutions and practices. The voluntary cooperation between tens or hundreds of millions of basically egotistical individuals in a democratic society is nothing short of the miraculous, and it should be no surprise that it does not always work. Democracy has failed repeatedly outside its core countries. When we move into the next phase of democratic development, our worst enemy will be complacency.

The Challenge of Democracy presents a penetrating analysis of the democratic predicament the historic ties, the driving forces, the threats and opportunities. The personal recollections of the author enliven the text. He combines the different aspects of his subject matter into a coherent worldview, mapping out the dangers ahead. The book proffers both dependable charts and a moral compass for navigating a turbulent future. The outcome is in no way preordained, but depends on every one of us our good will and sense of fair play.


The Swedish Edition

Demokratins Utmaning

Denna bok tar mått på demokratin. Nuläget och framtidsutsikterna granskas i ljuset av våra historiska erfarenheter. Författarens gränsöverskridande kompetens möjliggör en syntes, som belyser världens gång i ett unikt perspektiv. Han erbjuder en inträngande tolkning av vår utsatta situation med alla dess hot och möjligheter. Tidigare försök att förstå och förklara vår kulturutveckling omfattas i en övergripande helhetssyn.

Mänsklighetens framtid är ständigt ifrågasatt. Här och nu står allting på spel. Demokratiska värderingar och institutioner är i en nyckelposition. I den praktiska tillämpningen avspeglas vår moraliska styrka och svaghet, vårt hopp och vår tro. Att hundratals miljoner självupptagna människor kan förmås till frivilligt samarbete är något av ett mirakel. Vi bör inte förvånas av att det ibland knakar i fogarna.

Demokratins utmaning innefattar en djupgående analys av demokratins problematik. Författarens personliga minnesbilder ger färg åt framställningen. Han framför en konsekvent världsbild och kartlägger med säkert öga de otaliga blindskären. Först och främst erbjuder han en moralisk kompass för att navigera i de farliga farvatten vi har framför oss. Framtiden är ingalunda förutbestämd utan beroende av vår goda vilja och vårt sinne för rent spel.


The Finnish Edition

Demokratian haaste

Ihmiskunnan tulevaisuus on uhanalaisempaa kuin koskaan. Se on riippuvainen demokraattisista arvoista, instituutioista ja käytännöistä. Satojen miljoonien pohjimmaltaan itsekeskeisten yksilöiden vapaaehtoinen yhteistyö demokraattisessa yhteiskunnassa on melkeinpä ihmeen kaltaista eikä ole lainkaan yllättävää, ettei se aina toimi ongelmitta.

Demokratian haaste esittää syvällisen analyysin demokratian pulmallisuudesta – sen historiallisista siteistä, kantavista voimista, uhkista ja mahdollisuuksista. Kirjoittajan henkilökohtaiset muistikuvat elävöittävät tekstiä. Hän yhdistää aiheensa eri näkökohdat johdonmukaiseksi näkemykseksi ja kartoittaa edessä olevat uhkakuvat. Tulevaisuutemme ei ole millään tavoin ennalta määrätty.


Pay

No refunds

Due to the digital nature of the product, all sales are final. Once you have gained access to the digital product, we are unable to offer refunds, exchanges, or cancellations. By making a purchase, you agree to these terms.

Last updated Jun 12, 2023

Pages
Copy product URL
€4.99

The Challenge of Democracy

0 ratings
Pay